Education Families and Youth Officer

The Royal Society for the Protection of Birds
Posted

  • Contact: Recruitment Team
  • Reference: A0010419

Reference number: A0010419

Location: Cardiff


Testun hysbyseb Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid

Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid

Dyma gyfle unigryw i ymuno â phrosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, sef prosiect blaenllaw RSPB Cymru i ymgysylltu a'r cyhoedd ac i gyflwyno bywyd gwyllt i filoedd o blant yng Nghaerdydd ar dir eu hysgolion a'u hannog i weithredu i'w gynnal a'i warchod.

Dyma'r swydd i chi os ydych chi'n hoff o'r wefr o weithio ar brosiect prysur cymaint ag ydych chi'n caru byd natur. Byddwch yn awyddus i rannu eich brwdfrydedd dros fywyd gwyllt gyda phlant a theuluoedd, wrth gynrychioli'r RSPB yn broffesiynol a gweithio'n agos gyda'n partneriaid yn y prosiect, sef Cyngor Dinas Caerdydd a Buglife.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu sesiynau allgymorth am ddim i blant mewn ysgolion cynradd a safleoedd blynyddoedd cynnar ledled Caerdydd. Mae'r sesiynau hyn yn annog plant i fwynhau byd natur ar dir eu hysgol ac yn eu hysbrydoli i ddarganfod mwy amdano. Byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn yr ysgolion, ond byddwch hefyd yn rheoli ein system bwcio ysgolion ac yn rhedeg clwb Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd. Ein clwb bywyd gwyllt i deuluoedd yw hwn sy'n cyfarfod am ran o ddiwrnod ar benwythnos unwaith y mis. Byddwch yn aelod o dîm brwdfrydig o staff a gwirfoddolwyr, gan gynnwys ein Harweinwyr Sesiynau Ysgolion Gwirfoddol y byddwch chi'n gyfrifol hefyd am eu harwain.

Ochr yn ochr â gwneud ein gwaith allgymorth mewn ysgolion yng Nghaerdydd, byddwch hefyd yn cynnig cefnogaeth i'n gwaith ymgysylltu ehangach gyda phlant ledled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys helpu i greu a chyflwyno profiadau cyffrous i fagu chwilfrydedd plant ym myd natur trwy ddigwyddiadau cyhoeddus ac ar warchodfeydd natur yr RSPB.

Bydd gennych hanes da o lwyddo i fwrw'r maen i'r wal a llygad craff am fanylion er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni i safon uchel yn gyson. Byddwch yn hyderus ac yn garismatig ac yn gallu arwain ac ysbrydoli staff a gwirfoddolwyr, yn mynd ati'n egnïol wrth weithio ar draws adrannau lluosog, yn chwaraewr tîm ardderchog ac yn drefnus iawn i sicrhau bod tasgau'n cael eu cwblhau yn brydlon.

Bydd gennych brofiad o gynllunio, cyflwyno a rheoli profiadau dysgu ffurfiol ac anffurfiol i blant. Mae hyn yn cynnwys creu a gosod adnoddau ar gyfer gweithgareddau ac yna'u tynnu i lawr, meithrin perthynas hirdymor gydag ysgolion a chynllunio gweithgareddau yn unol ag amcanion RSPB Cymru. Mae'r gallu i weithio yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â:

The role of Education, Families and Youth Officer provides a unique opportunity to join RSPB Cymru's flagship public engagement project in Wales, Giving Nature a Home in Cardiff, engaging thousands of children in Cardiff with the wildlife in their school grounds and encouraging them to act to support it.

This job is for you if you love the buzz of a busy project as much as you love nature. You'll be keen to share your enthusiasm for the natural world with children and families, whilst professionally representing the RSPB and working closely with our project partners, City of Cardiff Council and Buglife.
You'll be responsible for delivering free outreach sessions in primary schools and early years settings across Cardiff. These sessions encourage children to enjoy nature in their school grounds and inspire them to discover more. You'll spend most of your time out and about in schools, however you will also manage our school bookings and run our Cardiff Wildlife Detectives club, which is a wildlife club for families that meets on a weekend day once a month. You'll be part of an enthusiastic team of staff and volunteers, including our School Session Leader Volunteers whom you'll be responsible for leading.

Alongside the delivery of our school outreach work in Cardiff, you'll support our wider engagement work with children across Wales. This will involve helping to create and deliver exciting experiences to engage children with nature through public events and at RSPB reserves.

You'll have an impressive track record of getting things done and an excellent eye for detail to ensure all work is delivered to a consistently high standard. You'll be confident and charismatic and able to lead and inspire staff and volunteers, proactive at working across multiple departments, an excellent team player and well organised to ensure tasks are completed on time.

You'll have experience in planning, delivering and managing formal and informal learning experiences for children. This includes the setup and breakdown of activities, building long-term relationships with schools and planning activities in line with RSPB Cymru's objectives.

The ability to work in Welsh as well as English is essential for this post.

This role is covered by the Rehabilitation of Offenders Act. You will be asked to declare unspent convictions and cautions at offer of employment stage.

Salary starting at

£19,602 to £22,869 per annum

Hours & contract information

Hours: Full time
Contract: Permanent

Closing date: 1 July 2019
Interview date: 12 July 2019

How to apply

Our job information pack and accompanying role profile tell you all about the key result areas and the skills and experience needed for the role. Please make sure you include reference number A0010419 on your application.

Role Profile (Word 220Kb, requires Microsoft Word)

Job information pack (PDF 165Kb, requires Adobe Reader)

Application details (Word 30Kb, requires Microsoft Word)

Who to contact

For questions about this post
Jon Gruffydd
jon.gruffydd@rspb.org.uk
02920 353044

Send application details to
Vera Vaughan
vera.vaughan@rspb.org.uk
The RSPB, Wales Headquarters, Castlebridge 3, 5-19 Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB, 029 2035 3008

We can't find any similar jobs at the moment.

See all the latest jobs