Clerical Assistant (Full Time & Part Time) (4 posts)(Term Time)(Readvertisement)

Glasgow City Council

Posted

£18,270 to £19,948 per annum Pro-rata Full Time Contact: Human Resources Reference: GLA07496

Job Description

Tha Seirbheisean Foghlaim a’ coimhead airson luchd-obrach clèireachail teirm-fhoghlaim a fhastadh a bhios ag obair anns na Stèidheachdan Gàidhlig againn.  Feumaidh an tagraiche soirbheachail a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig gu fileanta.  Le bhith ag aithris gu dìreach gu Ceannard an Stèidheachd bidh uallach ort airson lìbhrigeadh coileanta agus èifeachdach de sheirbheis clèireachd is rianachd coileanta a bhios a’ toirt taic do ghnìomhachd an Stèidheachd Foghlaim. 
Nì thu cinnteach gum bi oifis na Stèidheachd a’ ruith gu rèidh agus bheir thu seachad seirbheis fàilteachaidh aoigheil agus èifeachdach fhad‘ s a bhios tu a’ freagairt gach ceist air a’ fhòn no bho luchd-tadhail don togalach.
A' bharrachd air an sin, bidh thu a’ riaghladh agus a’ glèidheadh gach dàta stèidheachaidh , a’ dèarbhadh gu bheil am fiosrachadh uile ùraichte agus air a chlàradh gu ceart air siostaman coimpiutair. 
Bidh dleastanasan oifis coitcheann a’ toirt a-steach dhealbhan copaigeadh, faidhleadh, deasachadh sgrìobhainnean, clàradh puist agus sgaoileadh, a’ cuideachadh le rèiteachadh còmhdhail agus cuairtean/turasan agus dleastanasan làimhseachaidh airgid àbhaisteach m.e. a’ faighinn agus a’ clàradh phàighidhean airson gnìomhan sgoile, aodach-sgoile msaa.  
Bidh thu comasach ann a bhith a’ cleachdadh sreath Microsoft Office agus bidh sgilean eagrachaidh agus conaltraidh sàr-mhath agad.
Tha an dreuchd seo fo ùmhlachd Ballrachd den Sgeama Dìon Buidhnean So-leònte (DSL). Tha uallach air na tagraichean soirbheachail airson pàigheadh co-cheangailte ri ballrachd.                                                                                            Education Services are looking to recruit term time clerical posts to work within our Gaelic Medium Establishments.   The successful candidate must be able to speak fluent Gaelic.  Reporting directly to the Head of Establishment you will have responsibility for the effective and efficient delivery of a comprehensive clerical and administration service supporting the operations of the Educational Establishment.
You will ensure the smooth running of the establishment office and provide a welcoming and efficient reception service whilst responding to all enquiries via telephone or from visitors to the establishment.
In addition, you will manage and maintain all establishment data ensuring all information is up to date and accurately recorded on computerised systems. 
General office duties will include photo-copying, filing, document preparation, mail recording and distribution, assisting with the arrangement of transport and trips/outings and routine cash handling duties e.g. receiving and recording payments for school activities, uniforms etc. 
You will be proficient in the use of Microsoft Office suite and have excellent organisational and communication skills.                                                                                                                             

This position is subject to Membership of the Protection of Vulnerable Groups (PVG) Scheme. The successful candidates are responsible for payment associated with membership. 

Salary for part time posts will be pro rata. 

Successful candidate would be a Fluent Gaelic Speaker.

Please note this is a re advertisement and previous applicants should not re-apply.

Application Packs

Alternative Application Packs can be requested in other formats for example, Large Print, Braille, Audio and other languages. To request an alternative Application Pack please phone 0141 287 1054. Packs will be posted out to you within 3 working days of receiving your telephone request. Please note the closing date of the job advert to ensure that you give yourself plenty of time to complete your application form and return it to us.

Further Information

For further information about working for us please refer to our website Working for us

Report a problem with this job listing

See more jobs like these