Nursery Key Worker (8414), Unqualified, Gaelic, Sgoil Araich Uig

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Advert Nursery Key Worker, Unqualified, Gàidhlig, Sgoil Araich Uig (8414) 27.25 hours per week term time, permanent £17,207 to £17,895 per hour, including Distant Islands Allowance Sireadh neach airson 27.25 uair san t-seachdain, tro theirm...

Advert

Nursery Key Worker, Unqualified, Gàidhlig, Sgoil Araich Uig (8414)

27.25 hours per week term time, permanent

£17,207 to £17,895 per hour, including Distant Islands Allowance

Sireadh neach airson 27.25 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire dodh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Required for 27.25 hours per week, term time. Through the medium of Gaelic, you will with support plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a willingness to work toward a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

 Appointment to the post will be on the first point of the grade.