Teacher (Secondary), Gaelic, Plockton High School, HGH15959

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Job Description Post Title: Teacher (Secondary) Gaelic Location: Plockton High School, Plockton, Isle of Skye Hours: 35 hours per week Duration: Permanent Salary: £32,217 - £48,516 pa Contact Person: Jo Scott-Moncrieff - 01599 530800 Cuiribh...

Job Description

Post Title: Teacher (Secondary) Gaelic
Location: Plockton High School, Plockton, Isle of Skye
Hours: 35 hours per week
Duration: Permanent
Salary: £32,217 - £48,516 pa

Contact Person: Jo Scott-Moncrieff - 01599 530800

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. 

Thathar a’ brosnachadh thagraidhean bho luchd-labhairt na Gàidhlig.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ tuigsinn gu bheil iomadachd a’ brosnachadh cruthachas is innleachdas. Tha dealas againn do cho-ionannachd chothroman agus do bhith cothromach is ion-ghabhalach. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho gach cùl-raon, a’ riochdachadh nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’ frithealadh. Tha sinn gu sònraichte a’ cur fàilte air iarrtasan bho thagraichean a tha buailteach a bhith air am fo-riochdachadhsan nar feachd-obrach.

Mar fhastaiche a tha misneachail a thaobh ciorraim, tha sinn a’ toirt barantas gun toir sinn agallamh do gach tagraiche ciorramach a bhios a’ coinneachadh nan slatan-tomhais riatanach as lugha airson na dreuchd.

Tha pasgan ath-shuidheachaidh aig a’ Chomhairle agus math dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

Please APPLY ONLINE.

Applications from Gaelic speakers are encouraged.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The Highland Council understands that diversity fosters creativity and innovation. We are committed to equality of opportunity and being fair and inclusive. We welcome applications from people from all backgrounds, representative of the communities we serve and particularly encourage applications from candidates who are likely to be under-represented in our workforce.

As a disability confident employer, we guarantee to interview all disabled applicants who meet the minimum essential criteria requirements for the post.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to the successful candidate.

Short listed applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated. Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

Requirements

GTCS REGISTRATION IS ESSENTIAL