Nursery Key Worker, Unqualified, Gaelic, Sgoil Araich an Rubha (4799) - Fixed Term

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Advert Nursery Key Worker, Unqualified, Gàidhlig, Sgoil Araich an Rubha (4799) 28.75 hours per week term time, fixed Term maternity cover £18,155 to £18,880 per annum, including Distant Islands Allowance Sireadh neach airson 28.75 uair...

Advert

Nursery Key Worker, Unqualified, Gàidhlig, Sgoil Araich an Rubha (4799)

28.75 hours per week term time, fixed Term maternity cover

£18,155 to £18,880 per annum, including Distant Islands Allowance

Sireadh neach airson 28.75 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ricuraicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne sanfharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire dodh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne agobair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràthbhliadhnachan agus a bhith deònach obrachadh a chum teisteanas a tha acoileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airsonluchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Required for 28.75 hours per week, term time. Through the medium of Gaelic, you will with support plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a willingness to work toward a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

Appointment to the post will be on the first point of the grade. This post is for the duration of the maternity leave of the current postholder.

Please see attached 'Job Description & Person Specification ' for further information.