Teacher (Primary) Gaelic Medium, Start Date 19/08/2024, Various Locations within Highland, HGH16235

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Job Description Tiotal Dreuchd: Tidsear Foghlam tron Ghàidhlig (Bun-sgoil) Àite: Diofar àiteachan sa Ghàidhealtachd Uairean: 35 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal: £32,217 - £48,516 pa Neach Fiosrachaidh: ? Jean Mackinnon Tel: 01463 702730 Email: jean.mackinnon@highland.gov.uk...

Job Description

Tiotal Dreuchd: Tidsear Foghlam tron Ghàidhlig (Bun-sgoil)

Àite: Diofar àiteachan sa Ghàidhealtachd

Uairean: 35 san t-seachdain

Ùine: Maireannach

Tuarastal: £32,217 - £48,516 pa 

Neach Fiosrachaidh: Jean Mackinnon Tel: 01463 702730 Email: jean.mackinnon@highland.gov.uk

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. 

Feumaidh Gàidhlig a bhith aig tagraichean.

NOTA: LÌONAIBH & TILLIBH AN DUILLEAG ROGHAINN A THA AN COIS SEO GU: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk. Mura dèan sibh seo, cha tèid beachdachadh air an tagradh agaibh.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ tuigsinn gu bheil iomadachd a’ brosnachadh cruthachas is innleachdas. Tha dealas againn do cho-ionannachd chothroman agus do bhith cothromach is ion-ghabhalach. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho gach cùl-raon, a’ riochdachadh nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’ frithealadh. Tha sinn gu sònraichte a’ cur fàilte air iarrtasan bho thagraichean a tha buailteach a bhith air am fo-riochdachadhsan nar feachd-obrach.

Mar fhastaiche a tha misneachail a thaobh ciorraim, tha sinn a’ toirt barantas gun toir sinn agallamh do gach tagraiche ciorramach a bhios a’ coinneachadh nan slatan-tomhais riatanach as lugha airson na dreuchd.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

Post Title: Teacher (Primary) Gaelic Medium
Location: Various locations within Highland
Hours: 35 hours per week
Duration: Permanent and fixed term from 19/08/2024
Salary: £32,217 - £48,516 pa

Contact Person: Jean Mackinnon Tel: 01463 702730 Email: jean.mackinnon@highland.gov.uk

Please APPLY ONLINE.

Applications from Gaelic speakers are essential.

NOTE: PLEASE COMPLETE & RETURN THE ATTACHED PREFERENCE SHEET TO: staffing.recruitmentteaching@highland.gov.uk. Failure to do so will result in your application not being considered.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The Highland Council understands that diversity fosters creativity and innovation. We are committed to equality of opportunity and being fair and inclusive. We welcome applications from people from all backgrounds, representative of the communities we serve and particularly encourage applications from candidates who are likely to be under-represented in our workforce.

As a disability confident employer, we guarantee to interview all disabled applicants who meet the minimum essential criteria requirements for the post.

Short listed applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated. Please check your emails regularly, including your junk/spam folder.

 

Requirements

GTCS REGISTRATION IS ESSENTIAL

GAELIC IS ESSENTIAL