Nursery Key Worker, Gaelic Medium (Qualified), Sgoil Araich an t-Ob (3901) - CNS04730

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Advert Nursery Key Worker, Gaelic Medium (Qualified), Sgoil Araich an t-Ob (3901) 32 hours per week, term-time, permanent post £21,640 - £23,744 per annum, inclusive of £2,049 Distant Islands Allowance per annum Ag obair tro ...

Advert

Nursery Key Worker, Gaelic Medium (Qualified), Sgoil Araich an t-Ob (3901)
32 hours per week, term-time, permanent post
£21,640 - £23,744 per annum, inclusive of £2,049 Distant Islands Allowance per annum

Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ri curaicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne san fharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne ag obair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a bhith agaibh a tha a coileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson luchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid an dreuchd a shuidheachadh.

 

Through the medium of Gaelic, you will plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Please see attached Job Description & Person Specification for further information.

Closing Date: Monday 17 June 2024

More similar jobs