Early Years Practitioner (Gaelic) (10 hpw) (Fixed Term Until 03 July 2025), Lochaline Primary School, Oban - HGH16924

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

Job Description Post Title: Early Years Practitioner (Gaelic) Location: Lochaline Primary School, Oban Hours: 10 hours per week Duration: Fixed Term Unil 03 July 2025 Salary: £5,961 - £6,559 (Unqualified) £6,656 - £7,318 (Qualified) Salary ...

Job Description

Post Title: Early Years Practitioner (Gaelic)
Location: Lochaline Primary School, Oban
Hours: 10 hours per week
Duration: Fixed Term Unil 03 July 2025
Salary: £5,961 - £6,559 (Unqualified) £6,656 - £7,318 (Qualified)

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

For information on working in ELC check out childcarecareersscotland.scot/
For guidance and tips on ELC roles within Highland Council click here

Contact Person: ??Andrew Kent Tel: 01967 421765

Please APPLY ONLINE.

Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (Gàidhlig)
Àite: Bun-Sgoil Loch Àlainn, An t-Òban
Uairean: 10 san t-seachdain
Ùine: Stèidhichte gu 03 Iuchar 2025
Tuarastal: £5,961 - £6,559 (Gun teisteanas) £6,656 - £7,318 (Le teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre dhen bhann.

Airson fiosrachadh mu bhith ag obair ann an TICC faic
Airson stiùireadh is comhairle mu dhreuchdan TICC ann an Comhairle na Gàidhealtachd cliog an seo

Neach Fiosrachaidh: Andrew Kent, Fòn: 01967 421765

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ tuigsinn gu bheil iomadachd a’ brosnachadh cruthachas is innleachdas. Tha dealas againn do cho-ionannachd chothroman agus do bhith cothromach is ion-ghabhalach. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho gach cùl-raon, a’ riochdachadh nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’ frithealadh. Tha sinn gu sònraichte a’ cur fàilte air iarrtasan bho thagraichean a tha buailteach a bhith fo-riochdaichte nar feachd-obrach.
Mar fhastaiche a tha misneachail a thaobh ciorraim, tha sinn a’ toirt barantas gun toir sinn agallamh do gach tagraiche ciorramach a bhios a’ coinneachadh nan slatan-tomhais riatanach as lugha airson na dreuchd.
Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.
Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgudail.

 

 

 

 

Requirements

Those employed as Early Years Practitioner- qualified should hold a recognised qualification in Childcare and Education. (For example HNC/NNEB/SVQ 3) and will be paid on grade HC0535.

Unqualified workers employed as Early Years Practitioner- unqualified will be required to work towards one of the above awards within an agreed timescale and will be paid on grade HC0435.

The Early Years Practitioner is required to hold a relevant Scottish Social Services Council (SSSC) registration or agree to apply to SSSC to register as a practitioner. On taking up the post, the Early Years Practitioner should register with the SSSC.

If they are already registered and their employment with Highland Council means a change of employer they must inform the SSSC of any changes.

Qualifications in Food Handling and First Aid would be advantageous.

Gaelic essential

 

Bu chòir dhaibhsan a tha air am fastadh mar Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean – le teisteanas – a bhith a’ cumail teisteanas aithnichte ann an Cùram-chloinne agus Foghlam. (Mar eisimpleir HNC/NNEB/SVQ 3) is bidh am pàigheadh aig ìre HC0535.


Bidh e mar riatanas air Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean – gun teisteanas – obrachadh gu ruige aon de na duaisean gu h-àrd taobh a-staigh raon-ama aontaichte agus bidh am pàigheadh aig ìre HC0435.


Feumaidh an Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean a bhith clàraichte le Comhairle Sheirbheisean Sòisealta na h-Alba (CSSA) no aontachadh cur a-steach gu CSSA gus clàrachadh mar neach-cleachdaidh. Às dèidh an dreuchd a ghabhail, bu chòir dhan Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean clàrachadh le CSSA.


Ma tha iad clàraichte mar-thà agus an cosnadh le Comhairle na Gàidhealtachd a’ ciallachadh gu bheil iad ag atharrachadh fastaiche, feumaidh iad innse do CSSA mu atharrachaidhean sam bith.


Bhiodh teisteanasan ann an Làimhseachadh Bìdh agus Ciad Chobhair nam buannachdan.

 

More similar jobs