Early Years Practitioner (Gaelic) (32 hpw), Plockton Primary School - HGH16566

Job Description Post Title: Early Years Practitioner (Gaelic) Location: Plockton Primary School Hours: 32 hours per week Duration: Permanent Salary: £19,077 - £20,990 (Unqualified) £21,299 - £23,419 (Qualified) Salary placing will normally be at the ...

Job Description

Post Title: Early Years Practitioner (Gaelic)
Location: Plockton Primary School
Hours: 32 hours per week
Duration: Permanent
Salary: £19,077 - £20,990 (Unqualified) £21,299 - £23,419 (Qualified)

Salary placing will normally be at the first point of the scale.

Applications from Gaelic speakers are essential.

Contact Person: Melanie Sinclair Tel: 01599 544346

For information on working in ELC check out childcarecareersscotland.scot/. For guidance & tips on ELC roles within Highland Council click here.

Job Purpose: To work as an effective member of a team, delivering a flexible, high quality, early learning & child care service that meets the needs of young children & their families.

Please APPLY ONLINE.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

Shortlisted applicants will normally be contacted by email, unless otherwise stated.

Tiotal Dreuchd: Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean (Gàidhlig)
Àite: Bun-Sgoil Ghaidhlig Plockton
Uairean: 32 san t-seachdain
Ùine: Maireannach
Tuarastal: £19,077 - £20,990 (Gun Teisteanas) £21,299 - £23,419 (Le Teisteanas)

San àbhaist, bidh an tuarastal aig a’ chiad ìre den bhann.

Neach Fiosrachaidh: Melanie Sinclair Fòn: 01599 544346

Gheibhear fiosrachadh mu bhith ag obair ann an Tràth-ionnsachadh is Cùram-chloinne an seo: and.scot" target="_blank">childcarecareersscotland.scot/. Gheibhear stiùireadh is beachdan mu dhreuchdan Tràth-ionnsachaidh is Cùraim-chloinne ann an Comhairle na Gàidhealtachd an seo.

Adhbhar Dreuchd: Obrachadh mar bhall èifeachdach de sgioba, a’ lìbhrigeadh seirbheis tràth-ionnsachaidh is cùraim-chloinne a tha sùbailte is àrd-inbhe agus a choinnicheas ri feumalachdan chloinn òga is an teaghlaichean.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.

’S e fastaiche Co-ionannachd Chothroman a th’ ann an Comhairle na Gàidhealtachd le dealas do bhith a’ leasachadh iomadachd a feachd-obrach. Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhaoine bho gach cùl-raon, a’ riochdachadh nan coimhearsnachdan a bhios sinn a’ frithealadh. Tha sinn a’ cur air adhart iomadachd, ion-ghabhaltas agus sunnd taobh a-staigh an àite-obrach.

Mar fhastaiche a tha misneachail a thaobh ciorraim, tha sinn a’ toirt barantas gun toir sinn agallamh do gach tagraiche ciorramach a bhios a’ coinneachadh nan slatan-tomhais riatanach as lugha airson na dreuchd.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Mar as trice ’s ann tro phost-d a thèid fios a chur gu tagraichean air a’ gheàrr-liosta, mura h-eilear ag innse a chaochladh. Cumaibh sùil air ur puist-d, agus air a’ phasgan sgud

Requirements

Those employed as Early Years Practitioner- qualified should hold a recognised qualification in Childcare and Education. (For example HNC/NNEB/SVQ 3) and will be paid on grade HC0535.

Unqualified workers employed as Early Years Practitioner- unqualified will be required to work towards one of the above awards within an agreed timescale and will be paid on grade HC0435.

The Early Years Practitioner is required to hold a relevant Scottish Social Services Council (SSSC) registration or agree to apply to SSSC to register as a practitioner. On acceptance of the post, the Early Years Practitioner should achieve registration within 6 months of taking up employment or until registration is determined, whichever is the shorter.

Qualifications in Food Handling and First Aid would be advantageous.

 

Bu chòir dhaibhsan a tha air am fastadh mar Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean – le teisteanas – a bhith a’ cumail teisteanas aithnichte ann an Cùram-chloinne agus Foghlam. (Mar eisimpleir HNC/NNEB/SVQ 3) is bidh am pàigheadh aig ìre HC0535.

Bidh e mar riatanas air Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean – gun teisteanas – obrachadh gu ruige aon de na duaisean gu h-àrd taobh a-staigh raon-ama aontaichte agus bidh am pàigheadh aig ìre HC0435.

Feumaidh an Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean a bhith clàraichte le Comhairle Sheirbheisean Sòisealta na h-Alba (CSSA) no aontachadh cur a-steach chun an CSSA gus clàrachadh mar neach-cleachdaidh. Às dèidh an dreuchd a ghabhail, bu chòir dhan Neach-obrach Thràth-bhliadhnaichean clàrachadh taobh a-staigh 6 mìosan bho bhith a’ tòiseachadh san dreuchd no gus am bi clàrachadh air a dhearbhadh, ge brith dè as giorra.

Bhiodh teisteanasan ann an Làimhseachadh Bìdh agus Ciad Chobhair buannachdail.

 

Apply now

The application for this job will open in a new window on the employer's own website.

Create an alert for jobs like this

Be the first to get notified when new jobs are added

You can unsubscribe at any time.

More similar jobs