Tidsear Bun-Sgoil Gaidhlig, Bun-Sgoil An Tairbeirt

Comhairle nan Eilean Siar
Posted

This vacancy is no longer advertised
Job Description Tidsear Bun-Sgoil Gaidhlig, Bun-Sgoil An Tairbeirt Làn-ùine, Maireannach Gaelic Medium Primary Teacher, Sir E Scott Primary School Full time, permanent Bidh an dreuchd seo a’ cur ri èifeachdas na sgoile ann an dàimh ri na raointean a leanas: - (a) Curaicealam (b) Cùram agus sochair (c) Co-oibrichean (d) Leasachadh phroifeasanta. The purpose of this post is to contribute to overall school effectiveness in respect of the following areas: (a)Curricular (b)Care and welfare (c)Collegiate (d)Professional development. Requirements A thuilleadh air a bhith clàraichte aig Comhairle Choitcheann Luchd-Teagaisg na h-Alba (GTC), feumaidh ceum/diploma freagarrach a bhith aig an tagraiche soirbheachail. The successful candidate must have an appropriate degree / diploma and GTC Scotland Registration. Responsibilities Dleastanasan agus Uallaichean: 1 Teagasg clasaichean sònraichte agus an ullachadh agus ceartachadh a tha na lùib sin; 2 Leasachadh curaicealam na sgoile; 3 Measadh, clàradh agus aithris obair nan sgoilearan; 4 Sgoilearan ullachadh airson deuchainnean agus cuideachadh le rianachd dheuchainnean; 5 Comhairle agus stiùireadh a thoirt do sgoilearan air cùisean co-cheangailte rin cuid foghlaim; 6 Slàinte, sochair agus sàbhailteachd sgoilearan a bhrosnachadh agus a dhìon; 7 Ag obair ann an com-pàirteachas le pàrantan, luchd-taic agus luchd proifeasanta eile; 8 Gabhail os làimh leasachadh proifeasanta leantainneach mar a tha freagarrach agus air aontachadh; 9 Com-pàirteachadh ann an cùisean co-cheangailte ri planaichean sgoile, ag àrdachadh coileanaidh agus ath-sgrùdadh pearsaichean fa leth; agus 10 Cumail cùisean an òrdugh agus a’ cur ri feumalachdan farsaing na sgoile. Duties and Responsibilities: 1 Teaching assigned classes together with associated preparation and correction. 2 Developing the school curriculum. 3 Assess, recording and reporting on the work of pupils. 4 Preparing pupils for examinations and assisting with the administration of examinations. 5 Providing advice and guidance to pupils on issues related to their education. 6 Promoting and safeguarding the health, welfare and safety of pupils. 7 Working in partnership with parents, support staff and other professionals. 8 Undertaking appropriate and agreed continuing professional development. 9 Participating in issues related to school planning, raising achievement and individual review. 10 Contributing to good order and the wider needs of the school. The Individual Bidh an tuarastal airson an dreuchd seo a rèir na riaghailtean gnàthaichte còmhla ri Cuibhreann Eileanan Iomallach de £1,998. Tha pasgan fialaidh airson gluasad mu choinneimh an dreuchd seo. Salary for the above teaching post will be in accordance with current regulations plus £1,998 distant islands allowance. A generous relocation package is available for this post.

Applications must be made online at myjobscotland.gov.uk

See more jobs like these