Teacher - Gaelic Medium, Newtonmore Primary School HGH06838

The Highland Council
Posted

  • Location: PH20 1DN
  • £22,866 to £36,480 per annum, T007
  • Hours: Full Time
  • Contact: Please see description
  • Reference: HGH06838

Job Description

Tiotal Dreuchd: Tidsear – Foghlam tron Ghàidhlig

Àite: Bun-Sgoil Bhaile Ùr an t-Slèibh

Uairean: 35 san t-seachdain

Ùine: Maireannach

Tuarastal: £22,866 - £36,480

Neach Fiosrachaidh: Sarah Fhriseal Fòn 01540 673252 Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

 

Tha comas labhairt sa Ghàidhlig na bhuannachd.

 

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

 

Tha pasgan ath-shuidheachaidh aig a’ Chomhairle agus dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail

 

Post Title: Teacher - Gaelic Medium

Location: Newtonmore Primary School

Hours: 35 per week

Duration: Permanent

Salary: £22,866 - £36,480

Contact Person: Sarah Fraser Tel 01540 673252

Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support - HR C&L Tel. No: 01349 868640 (24 hour voicemail) quoting the post reference number above.

Applications from Gaelic speakers are encouraged.

Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme.

The council has a comprehensive relocation package which may be available to the successful candidate

 

Requirements

GTCS registration is essentiall

Applications must be made online at myjobscotland.gov.uk

See more jobs like these