Neach-taic Rianachd

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
Posted

  • Contact: Margaret MacLean

Steornabhagh 

Tuarastal £16 787 is Cuibhreann nan Eilean

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig no faodar fonadh gu:

Storlann Naiseanta na Gaidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shiophoirt, Steornabhagh, Eilean Leodhais HS1 2SD

Fon: 01851 700880
Post-d:

Ceann-latha airson iarrtasan:
23 Samhain 2018 Le taic bho Bhord na Gilidhlig agus Riaghaltas na h-Alba

See more jobs like these