Oifigear Leasachaidh - Goireasan Bun-sgoile

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig
Posted

  • Sector: Education
  • Location: Stornoway
  • From £29,064 per annum, is Cuibhreann nan Eilean (far a bheil sin iomchaidh)
  • Hours: Full Time Permanent
  • Contact: Margaret MacLean

Steornabhagh / Ri aontachadh

Tuarastal £29 064 is Cuibhreann nan Eilean (far a bheil sin iomchaidh)

Beachdaichear air co-dhreuchd no fo-fhastadh

Gheibhear pasganan-fiosrachaidh is foirmean-iarrtais aig no faodar fonadh gu:

Storlann Naiseanta na Gaidhlig
An Tosgan, 54 Rathad Shiophoirt, Steornabhagh, Eilean Leodhais HS1 2SD

Fon: 01851 700880
Post-d:

Ceann-latha airson iarrtasan:
23 Samhain 2018 Le taic bho Bhord na Gilidhlig agus Riaghaltas na h-Alba

See more jobs like these